کد هنرمند: نام و نام خانوادگی:
درجه هنری: استان محل سکونت:
رشته هنری:    
 

کد شناسایینام و نام خانوادگیشهرتاستان محل سکونتدرجه هنریرشته هنریجزئيات
0جعفر خواجه شيراني-تهراندرجه دومعرق چوبمشاهده
0قربان ريوندي-تهراندرجه يكزري بافيمشاهده
0محمد باقر حكيم الهي-تهراندرجه يكخاتممشاهده
0مرتضي كاشي تراش-تهراندرجه يككاشي تراشيمشاهده
0اصغر كاشي تراش اصفهاني-البرزدرجه يككاشي تراشمشاهده
0مهدي عتيقي مقدم-تهراندرجه يكمرمت نسخ خطيمشاهده
0ژيلا خدايار-البرزدرجه يكطراحي بدنه هاي شيشه ايمشاهده
0مجيد بهرامي پوراصفهاني-تهراندرجه يكقلمزني روي فلزمشاهده
0محمد نگيني-تهراندرجه يكتراش سنگهاي قيمتيمشاهده
0محسن كاوه-تهراندرجه يكمعرق چوبمشاهده
0يوسف پوريا-تهراندرجه يكسازنده تارمشاهده
0سيد حسين مژگاني-تهراندرجه يكشعر بافيمشاهده
0عباس سليماني-تهراندرجه يكنقاشي ايرانيمشاهده
0حسين قلمي-البرزدرجه يكساز سازي(قيچك و رباب)مشاهده
0محمد آهنگراني فراهاني-تهراندرجه يكنقاشي قهوه خانه ايمشاهده
12345678910...